Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 149
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 342114
Home

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านล้องอ้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

นายประสาน ประทุมมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและและคณะครูโรงเรียนบ้านล้องอ้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษและคณะครู

13 กันยายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมอบรม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยให้มีทักษะ การพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม

2 กันยายน 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

กิจกกรมรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมา เช่น การทำอาหารพื้นบ้านชาวไทยใหญ่ การแสดงฟ้อน นก-โต  ประวัติความเป็นมาของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน =6,ชุมช==งงงงงช

30 สิงหาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับความสำเร็จ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งเทศบาล 4 สั

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556

ทางโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556   เพื่อปรึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียน  แจ้งแนวทางดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านภาษาสู่อาเซียน โดยมี รอ.มานพ  วงค์เมือง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

31  กรกฎาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายกวันชัย จงสุทธานามณี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ท่านวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556  และให้เกียรติมอบเหรียญนักเรียนดีเด่นและเกียรติบัตร พร้อมกับมอบทุนการศึกษา และ ทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

30  มิถุนายน  2556 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอบคุณกองช่างที่ช่วยอนุเคราะห์ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

 ขอขอบคุณทีมงานกองช่าง ที่ช่วยอนุเคราะห์รถยกและทีมช่าง ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

26  มิถุนายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับความสำเร็จ รางวัล 2 เหรียญทองโครงงานระดับภาค

จากการแข่งขันทักษะทางวิชการระดับภาคเหนือ โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 โครงการศิลปะ และ เหรียญทองอันดับ 8 การร้อยมาลัย ณ เทศบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

ุ6 มิถุนายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 ศึกษาดูงาน“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2556 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้อำนวยประเสริฐ มโนใจ รับโล่รางวัลประกวดกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและนักเรียนรับรางวัลยุวทูตนักอ่านดีเด่นระดับประเทศ

ผู้บริหารและคณะครูทีมงานจัดทำโครงการ "กิจกรรมอ่านสร้างสุข" รับรางวัลกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและ นักเรียนรับรางวัลยุวทูตดีเด่นระดับประเทศ

19 - 22 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียน ได้เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 

23  พฤษภาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์