Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 149
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 342137
Home

ค่ายคุณธรรม นำชีวิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่จำเป็นนต่อการดำเนินชีวิตนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวที

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์  2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย และแสดงความยินดีกับครูดีเด่นของโรงเรียน

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน เก่ง ดี มีสุข

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมใส่บาตรในภาคเช้าและกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน เก่ง ดี มีสุข ซึ่งกิจกรรมโครงการได้จัดขึ้นตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

 

จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด

ทางโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาดทุกระดับชั้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้เรียน

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อประกอบพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย ท่านผู้อำนวยการนิสัน  ปัญจขันธ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลกรและนักเรียนพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๕๙ น. นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในงานทำบุญอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ท่านณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการพัมนาการศึกษาของทางโรงเรียน 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคณะครูจากหลายโรงเรียนในสังกัดฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ศูนย์วพัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย

๑๔ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมพัฒนาบุคลากร "การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู"

งานบุคลากรโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการอบรม 25 กันยายน 2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายนักคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่ายนักิคดประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ต่อไป

24 กันยนยน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารผ่านระบบVIdeo   Conference กับ อพวช 

ขอขอบคุณคณะทีมงานจากอพวช.ที่ตั้งใจทำงานเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน เด็กๆตั้งใจและสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้

14 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์